Ochrana osobních údajů

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ A INTERNÍ KODEX CHOVÁNÍ

 

Obecná ustanovení

 

Implementace požadavků obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a zákona o ochraně osobních údajů (ZVOP-2)

(dne 14.04.2023)

 

Naše organizace připravila zásady ochrany osobních údajů, se kterými chceme jednotlivce, uživatele služeb, kolegy, zaměstnance a další osoby (dále: „Jednotlivci"), kteří spolupracují Studio da Vinci Ltd. (dále: "organizace"), abychom informovali o účelech, právních základech, bezpečnostních opatřeních a právech fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů prováděným naší organizací.

Velmi si vážíme vašeho soukromí, proto vaše data vždy pečlivě chráníme.

Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s evropskou legislativou (Nařízení (EU) 2016/697 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o toku těchto údajů (dále jen: „Všeobecné nařízení“), platná slovinská legislativa v oblasti ochrany osobních údajů a další legislativa, která nám poskytuje právní základ pro zpracování osobních údajů.

Zásady ochrany osobních údajů zahrnují informace o tom, jak naše organizace jako správce zpracovává osobní údaje poskytnuté jednotlivcem na základě právních důvodů.

Manažer

Organizace Studio da Vinci Ltd. odpovídá za nakládání s vašimi osobními údaji. Jejich sídlo se nachází na adrese Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana, Slovinsko a lze je kontaktovat e-mailem na adrese info@studiodavinci.si nebo telefonicky na čísle 041 744 888.

 

Autorizovaná osoba

V souladu s ustanovením čl. 37 obecného nařízení o ochraně osobních údajů jsme nejmenovali pověřenou osobu. Pokud máte jakékoli dotazy nebo pochybnosti týkající se zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoli obrátit na e-mailu info@studiodavinci.si.

Osobní data

(Článek 1)

Osobní údaje jsou jakékoli informace, které se vztahují ke konkrétní nebo identifikovatelné osobě, přičemž identifikovatelnou osobu lze přímo nebo nepřímo identifikovat. Identifikátorem může být například jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje, online identifikátor nebo jiné faktory, které charakterizují fyzickou, fyziologickou, genetickou, mentální, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu osoby.

Plnění zákonných povinností

(Článek 2)

Organizace shromažďuje a zpracovává údaje o svých zaměstnancích v souladu s ustanoveními pracovněprávních předpisů a legislativy sociálního zabezpečení, což je pro vedoucího zaměstnance zákonná povinnost. Osobní údaje jako jméno, příjmení, pohlaví, datum narození, EMŠO, daňové číslo, místo, obec a země narození, státní občanství, bydliště a další údaje jsou zpracovávány pro účely zaměstnání. Na základě daňové legislativy jsou zpracovávány a uchovávány také údaje o vystavených fakturách. V některých případech mohou být osobní údaje zpracovávány také ve veřejném zájmu.

Vyřízení smlouvy

(Článek 3)

V případě smlouvy mezi jednotlivcem a organizací to představuje právní základ pro zpracování osobních údajů. Organizace může zpracovávat osobní údaje jednotlivce pro účely uzavření a realizace smlouvy. Pokud fyzická osoba neposkytne osobní údaje, nemůže organizace uzavřít smlouvu a nemůže plnit své povinnosti, jako je poskytování služeb objednaných fyzickou osobou.

Na základě smlouvy uzavřené mezi organizací a jednotlivcem bude organizace jednotlivci zasílat novinky, rady a případné akce. Organizace bude rovněž zpracovávat určité osobní údaje fyzických osob, jako je jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo a platební údaje, pro účely podpisu smluv a zasílání newsletterů, ke kterým se fyzická osoba přihlásila.

Účely zpracování a podklady pro zpracování dat

(Článek 4)

·        Organizace shromažďuje a zpracovává vaše osobní údaje na následujících právních základech:

·        Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti vztahující se na správce;

·        Zpracování je nezbytné pro realizaci smlouvy, jejíž smluvní stranou je fyzická osoba, jíž se osobní údaje týkají, nebo pro provedení opatření na žádost takové fyzické osoby před uzavřením smlouvy;

·        Zpracování je nezbytné pro oprávněné zájmy správce nebo třetí strany;

·        Subjekt údajů souhlasil se zpracováním svých osobních údajů pro jeden nebo více stanovených účelů;

·        Zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů fyzické osoby, jíž se osobní údaje týkají, nebo jiné fyzické osoby.

Oprávněný zájem

(Článek 5)

Organizace může zpracovávat osobní údaje i na základě oprávněného zájmu, jejich použití je však omezeno, jde-li o zpracování orgány veřejné moci při plnění jejich úkolů. Organizace může v omezené míře využívat oprávněný zájem na zpracování osobních údajů, to však není přípustné, pokud tyto zájmy převažují nad právy a svobodami subjektu údajů, který vyžaduje ochranu osobních údajů. Při využití oprávněného zájmu provádí organizace posouzení v souladu s obecným nařízením.

Čas od času může organizace poskytnout jednotlivcům informace o službách, akcích, nabídkách a dalším obsahu prostřednictvím e-mailu a telefonických hovorů. Fyzická osoba však může kdykoli požádat o ukončení tohoto typu komunikace a zpracování osobních údajů a zrušit zasílání zpráv prostřednictvím odhlašovacího odkazu v přijaté zprávě, nebo na žádost e-mailem na adresu info@studiodavinci.si popř. klasickou poštou na adresu organizace.

Zpracování k ochraně životně důležitých zájmů jednotlivce

(Článek 6)

V případě, že je to nezbytně nutné k ochraně životních zájmů jednotlivce, může organizace zpracovávat jeho osobní údaje bez jeho souhlasu. V takových naléhavých případech může organizace zkontrolovat doklad totožnosti jednotlivce, ověřit, že daná osoba existuje v jejich databázi, prozkoumat její anamnézu nebo kontaktovat její nejbližší příbuzné.

Ukládání a mazání osobních údajů

(Článek 7)

 

Organizace bude uchovávat osobní údaje pouze po dobu nezbytnou k dosažení účelu, pro který byly údaje shromážděny a zpracovány. V případě zpracování na základě zákona bude organizace údaje uchovávat po dobu vyžadovanou zákonem. Některé údaje jsou uchovávány po dobu spolupráce s organizací, jiné údaje trvale. Osobní údaje zpracovávané organizací na základě smluvního vztahu s fyzickou osobou uchovává organizace po dobu nezbytnou k plnění smlouvy a 6 let po jejím ukončení. Pokud dojde mezi organizací a jednotlivcem ke sporu ohledně smlouvy, údaje jsou uchovávány po dobu 10 let od právní moci soudního rozhodnutí, arbitráže nebo soudního smíru, nebo 5 let ode dne smírného vyřešení sporu, pokud nebyl žádný soudní spor. Údaje zpracovávané organizací na základě osobního souhlasu nebo oprávněného zájmu jednotlivce uchovává organizace do odvolání souhlasu nebo do výmazu údajů. Po obdržení žádosti o zrušení nebo výmaz jsou data nejpozději do 15 dnů vymazána. Pokud bylo dosaženo účelu zpracování osobních údajů nebo to vyžaduje zákon, může organizace tyto údaje před zrušením vymazat.

Zpracování se souhlasem nebo souhlasem

(Článek 8)

Pokud organizace nemá právní základ založený na zákoně, smlouvě nebo oprávněném zájmu, může požádat jednotlivce o souhlas nebo souhlas se zpracováním jejich osobních údajů pro určité účely. Se souhlasem může organizace zpracovávat osobní údaje jednotlivce pro účely, jako je informování a komunikace, dokumentování činností a informování veřejnosti o práci a akcích organizace, jakož i pro jiné účely, pro které jednotlivec souhlasí se souhlasem. Pokud fyzická osoba odvolá svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, může požádat o ukončení zpracování osobních údajů písemně na info@studiodavinci.si nebo poštou na adresu organizace. Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování provedeného před jeho odvoláním.

 

Smluvní zpracování osobních údajů a export

(Článek 9)

Některým zpracováním osobních údajů může organizace v rámci smluv pověřit smluvní zpracovatele, kteří mohou tyto údaje zpracovávat pouze jménem a podle pokynů organizace. Těmito smluvními zpracovateli jsou obvykle účetní služby, správci IT systémů, poskytovatelé cloudových služeb, poskytovatelé e-mailových služeb, poskytovatelé sociálních sítí a online reklamy (jako je Google, Facebook, Instagram atd.).

Organizace vede seznam smluvních zpracovatelů, které vede za účelem kontroly a sledování jejich práce. Tento seznam obsahuje všechny konkrétní smluvní zpracovatele, se kterými organizace spolupracuje.

Organizace nebude osobní údaje předávat neoprávněným třetím osobám a smluvní zpracovatelé mohou osobní údaje zpracovávat pouze v rámci pokynů organizace a nesmí je použít k jiným účelům.

Organizace nevyváží osobní údaje do třetích zemí (mimo EU) ani do mezinárodních organizací s výjimkou USA, kde se vztahy se smluvními zpracovateli řídí standardními smluvními doložkami (vzorové smlouvy přijaté Evropskou komisí) a/nebo závaznými obchodními podmínkami pravidla ( přijatá organizací a schválená dozorovými orgány v EU).

V některých případech může organizace odmítnout žádost o výmaz údajů z důvodů uvedených v obecném nařízení, např. právo na svobodu projevu a informací, dodržování zákonné povinnosti zpracování, veřejný zájem v oblasti veřejného zdraví, právo na svobodu projevu a na informace, dodržování zákonné povinnosti zpracování, veřejný zájem v oblasti veřejného zdraví, právo na ochranu osobních údajů, právo na ochranu osobních údajů, právo na ochranu osobních údajů, právo na ochranu osobních údajů, právo na ochranu osobních údajů. archivace ve veřejném zájmu, účely vědeckého nebo historického výzkumu, statistické účely nebo výkon nebo obhajoba právních nároků. Po uplynutí doby uchovávání organizace účinně a trvale vymaže nebo anonymizuje osobní údaje, aby je již nebylo možné spojit s konkrétní osobou.

Soubory cookie

(Článek 10)

Cookies jsou soubory, které umožňují webovým stránkám zapamatovat si preference a aktivity uživatele, jako je přihlašování, nakupování nebo procházení webu. Webové stránky ukládají do zařízení uživatelů soubory cookie za účelem identifikace jednotlivých zařízení a nastavení, které uživatel použil při přístupu na web. Soubory cookie jsou také užitečné v pokročilých aplikacích, které se přizpůsobují potřebám uživatele. Prohlížeč používaný jednotlivcem má plnou kontrolu nad ukládáním souborů cookie, protože je může omezit nebo zcela zakázat.

Soubory cookie jsou klíčové pro poskytování uživatelsky přívětivých online služeb. Používají se k ukládání informací o stavu každého webu, shromažďování statistik o uživatelích a návštěvnosti webu a vyhodnocování efektivity designu webu.

Přehled ochrany osobních údajů souborů cookie

(Článek 11)

Tento web používá soubory cookie ke zlepšení vašeho zážitku při procházení webu. Patří mezi ně soubory cookie, které jsou nezbytné pro provoz základní funkčnosti webu a jsou uloženy ve vašem prohlížeči. Kromě toho také používáme soubory cookie třetích stran, které nám pomáhají analyzovat a porozumět tomu, jak používáte tento web. Tyto cookies budeme ukládat pouze s vaším souhlasem. Můžete si také vybrat, zda chcete soubory cookie nebo ne. Některé soubory cookie však mohou ovlivnit váš zážitek z prohlížení.

Typy cookies a doba uložení

(Článek 12)

webová stránka https://davinci-luxuryrealestate.com/ používá následující soubory cookie:

Nezbytné cookies

Nezbytné soubory cookie jsou naprosto nezbytné pro správné fungování webu. Tyto soubory cookie anonymně poskytují základní funkce a bezpečnostní prvky webu.

·        cookielawinfo-checkbox-analytics 11 měsíců Tento soubor cookie se nastavuje pomocí widgetu GDPR Souhlas se soubory cookie. Slouží k uložení souhlasu uživatele ohledně souborů cookie v kategorii „Analytika“.

·        cookielawinfo-checkbox-functional 11 měsíců Soubor cookie se nastavuje pomocí nástroje GDPR Cookie Consent a slouží k zaznamenání souhlasu uživatele ohledně souborů cookie v kategorii „Funkční“.

·        cookielawinfo-checkbox-necessary 11 měsíců Tento soubor cookie se nastavuje pomocí widgetu GDPR Souhlas se soubory cookie. Slouží k uložení souhlasu uživatele ohledně cookies v kategorii „Nezbytné“.

·        cookielawinfo-checkbox-others 11 měsíců Tento soubor cookie se nastavuje pomocí nástroje GDPR Cookie Consent. Slouží k uložení souhlasu uživatele ohledně cookies v kategorii „Ostatní“.

·        cookielawinfo-checkbox-performance 11 měsíců Tento soubor cookie se nastavuje pomocí widgetu GDPR Souhlas se soubory cookie. Slouží k uložení souhlasu uživatele ohledně cookies v kategorii „Výkon“.

·        viewed_cookie_policy 11 měsíců Tento soubor cookie je nastaven pomocí nástroje GDPR Cookie Consent a slouží k ukládání informací o tom, zda uživatel udělil souhlas s používáním souborů cookie. Neukládá žádné osobní údaje.

Funkční cookies:

Funkční soubory cookie pomáhají implementovat určité funkce, jako je sdílení obsahu webových stránek na platformách sociálních médií, shromažďování zpětné vazby a další funkce třetích stran.

Výkonové soubory cookie:

Výkonnostní soubory cookie se používají k pochopení a analýze klíčových ukazatelů výkonu webové stránky, což pomáhá návštěvníkům poskytovat lepší uživatelskou zkušenost.

Analytické soubory cookie:

Analytické soubory cookie se používají k pochopení toho, jak návštěvníci interagují s webem. Tyto soubory cookie pomáhají poskytovat informace o metrikách, jako je počet návštěvníků, míra okamžitého opuštění, zdroj návštěvnosti atd.

Reklamní soubory cookie:

Reklamní soubory cookie se používají k zobrazování relevantních reklam a marketingových kampaní návštěvníkům. Tyto soubory cookie sledují návštěvníky na různých webových stránkách a shromažďují data, aby se mohly zobrazovat personalizované reklamy.

Organizace zajišťuje vysokou úroveň zabezpečení informačních systémů a infrastruktury, kterou používá (včetně fyzické infrastruktury a aplikačně-systémového softwaru). Ochrana informačních systémů zahrnuje antivirové programy a firewally. Tato opatření mají zabránit náhodnému nebo nezákonnému zničení, ztrátě, změně, neoprávněnému zveřejnění nebo přístupu a dalším nezákonným formám zpracování. Pokud poskytujeme zvláštní typy osobních údajů, vždy je šifrujeme a chráníme heslem.

Fyzická osoba sama odpovídá za bezpečný přenos svých osobních údajů a za to, že předávané údaje jsou přesné a autentické. Organizace vynaloží veškeré úsilí, aby zajistila, že osobní údaje, které zpracovává, jsou přesné a aktuální, a v případě potřeby bude jednotlivec požádán o potvrzení správnosti osobních údajů.

Individuální práva týkající se zpracování údajů

(Článek 13)

 

Organizace respektuje práva fyzických osob v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů:

·        Fyzická osoba má právo na informace o tom, zda organizace zpracovává její osobní údaje a jaké údaje zpracovává a proč.

·        Fyzická osoba má právo na přístup ke svým osobním údajům, které umožňuje kontrolu osobních údajů uchovávaných organizací a ověření zákonnosti jejich zpracování.

·        Fyzická osoba má právo na opravu svých osobních údajů, například na opravu neúplných nebo nepřesných osobních údajů.

·        Fyzická osoba má právo na výmaz svých osobních údajů, pokud není dán důvod pro další zpracování nebo pokud uplatní právo vznést námitku proti dalšímu zpracování.

·        Fyzická osoba může vznést námitku proti dalšímu zpracování osobních údajů, pokud se organizace odvolává na oprávněný obchodní zájem, pokud existují důvody související se zvláštní situací jednotlivce nebo pokud organizace zpracovává osobní údaje pro účely přímého marketingu.

·        Fyzická osoba má právo na omezení zpracování svých osobních údajů, což znamená zastavení zpracování osobních údajů, například pokud chce, aby organizace ověřila přesnost nebo zkontrolovala důvody pro další zpracování osobních údajů.

·        Fyzická osoba má právo předat své osobní údaje ve strukturované elektronické podobě jinému správci, pokud je to možné a proveditelné.

·        Fyzická osoba může odvolat souhlas se shromažďováním, zpracováním a předáváním svých osobních údajů pro konkrétní účel; organizace přestane zpracovávat osobní údaje pro účely, pro které byly původně přijaty, pokud organizace nemá jiné zákonné právní důvody pro další zpracování.

Svá práva týkající se ochrany osobních údajů může fyzická osoba uplatnit zasláním žádosti e-mailem na adresu info@studiodavinci.si nebo klasickou poštou na adresu organizace. Organizace na žádost odpoví bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Pokud je žádost jednotlivce zjevně neopodstatněná nebo nepřiměřená, zejména pokud se opakuje, může organizace účtovat přiměřený poplatek nebo žádost zamítnout. Organizace může od jednotlivce požadovat určité informace k potvrzení totožnosti jednotlivce, což je pouze bezpečnostní opatření k zajištění toho, že osobní údaje nebudou prozrazeny neoprávněným osobám. Pokud se fyzická osoba domnívá, že jsou porušována její práva na ochranu osobních údajů, může se obrátit na dozorový úřad, tedy na Pověřence pro informace na webových stránkách https://www.ip-rs.si/. S dalšími dotazy týkajícími se zpracování osobních údajů se jednotlivec může vždy obrátit na organizaci prostřednictvím e-mailu info@studiodavinci.si nebo klasickou poštou na adresu organizace.

Oznámení změn

(Článek 14)

 

Jakékoli změny budou zveřejněny na našich webových stránkách https://davinci-luxuryrealestate.com. Používáním našich webových stránek jednotlivec potvrzuje, že přijímá a souhlasí s celým obsahem těchto zásad ochrany osobních údajů.

Odpovědná osoba přijala zásady ochrany osobních údajů dne 14. dubna 2023.

        Domy

        Přistát

        Bydlení

        Luxusní vily

        Luxusní apartmány

        Komerční nemovitosti

        Interiéry

        Výzkumník

        Hudební truhla

        Události a zážitky

        Ukázat

        Hledáme…

        Investiční projekty

Pes byl vždy považován za nejlepšího přítele člověka a zůstal jím dodnes.

Mnoho studií potvrzuje, že psi mají pozoruhodné terapeutické účinky na děti, všechny členy rodiny, pacienty i lidi na pracovišti. Pes jako společnost v kancelářích zvyšuje efektivitu práce a odbourává stres.

V domácím prostředí přináší radost a lepší náladu do každé rodiny. Je to opravdu "štěstí na vodítku:"

Ještě lepší je, když žije v prostředí, kde lano vůbec nepotřebuje.

Proto se jako realitní společnost chováme ke psům, stejně jako ke všem ostatním živým bytostem a všem druhům domácích mazlíčků, velmi ohleduplně a láskyplně.

Ve společnosti svého pejska jste u nás vždy vítáni.