Všeobecné obchodní podmínky

STUDIO DA VINCI doo, Dunajská cesta 5, 1000 LJUBLJANA,
který ho zastupuje jako ředitele Něvy Pevec,

(dále: Realitní společnost) na základě zákona o realitním zprostředkování (Úřední věstník Republiky Slovinsko, č. 72/2006, ve znění pozdějších předpisů) přijímá následující

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY OBCHODOVÁNÍ V REALITNÍM ZPROSTŘEDKOVÁNÍ

Článek 1 (úvodní)

Všeobecné obchodní podmínky realitního zprostředkování (dále jen Všeobecné podmínky) upravují právní vztah mezi realitní společností a zákazníkem. Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí každé zprostředkovatelské smlouvy, kterou realitní společnost se zákazníkem uzavírá. Nedílnou součástí každé zprostředkovatelské smlouvy je ceník služeb realitní společnosti a kopie pojistky. Obsahuje-li smlouva o obchodním zastoupení ustanovení, která jsou v rozporu se všeobecnými obchodními podmínkami, platí sjednaná ustanovení smlouvy o obchodním zastoupení, pokud nejsou v rozporu s platnými předpisy.

Článek 2 (význam pojmů)

Pojmy použité ve všeobecných podmínkách mají následující význam:
Realitní společnost je společnost Studio da Vinci doo
Realitní makléř popř realitní makléř (dále jen realitní makléř) je fyzická osoba, která vykonává zprostředkovatelskou činnost pro realitní společnost na základě pracovní smlouvy nebo na základě jiného právního základu, získala povolení příslušného ministerstva k výkonu zprostředkovatelské činnosti a je zapsána v adresáři realitních makléřů na příslušném ministerstvu.
Zprostředkování obchodu s nemovitostmi se rozumí výkon registrované výdělečné činnosti zprostředkování obchodu s nemovitostmi, přičemž jednotlivé zprostředkovatelské obchody v obchodech s nemovitostmi zahrnují veškeré činnosti při navazování kontaktu mezi zákazníkem a třetí osobou a při jednáních a přípravách na uzavření právních obchodů, jejímž předmětem je konkrétní nemovitost, např. kupní, prodejní, nájemní, nájemní či jiná smlouva na konkrétní nemovitost.
Zákazník je fyzická nebo právnická osoba, která se zprostředkovatelem uzavírá zprostředkovatelskou smlouvu a pro kterou
makléř poskytuje zprostředkovatelské služby při transakcích s nemovitostmi.
Třetí osoba je osoba, kterou se realitní makléř snaží dát do kontaktu s klientem za účelem setkání
jednal s nimi o uzavření určité smlouvy ve vztahu k nemovitostem.
Nejbližší rodinní příslušníci příkazce jsou manžel/manželka zákazníka nebo osoba, se kterou zákazník bydlí
mimomanželské svazky, v souladu s předpisy o manželství a rodinných poměrech, jejich děti
nebo osvojené děti, rodiče a osvojitele a osoby, které je povinen vyživovat ze zákona.
Agenturní smlouva je písemná smlouva uzavřená mezi realitní společností a klientem a s
kterou se realitní společnost zavazuje snažit se zákazníka najít a kontaktovat
třetí osobou, která s ním bude jednat o uzavření konkrétní smlouvy, jejímž předmětem je obchod s
nemovitosti, a klient se zavazuje v případě uzavření smlouvy zaplatit realitní společnosti provizi
uzavřel.
Smlouva, jejímž předmětem je nemovitost, je kupní, prodejní, nájemní, nájemní či jiná smlouva na konkrétní nemovitost, jejíž uzavření zprostředkovává realitní společnost.
Ustanovení je platba za zprostředkování při koupi, prodeji, výměně, pronájmu popř pronájem nemovitostí.
Ceník realitní společnosti je ceník jednotlivých služeb realitní společnosti.

Článek 3 (Standardní rozsah služeb)

Realitní společnost se zavazuje provádět níže uvedené služby za standardní zprostředkovatelskou odměnu
(standardní rozsah služeb):

-navázání kontaktu s právnickými a fyzickými osobami pro klienta, kontrola stavu nemovitosti, účast na jednáních a přípravách na uzavření právních obchodů, které jsou nutné k uzavření právně platné smlouvy na konkrétní nemovitost,
- uzavření smlouvy o zprostředkování obchodu s nemovitostmi;
- informování zákazníka a třetí osoby o podmínkách na trhu, které jsou důležité pro stanovení ceny nemovitosti, o obsahu předpisů důležitých pro platné uzavření smlouvy o zprostředkování obchodu s nemovitostmi, o výši daňové povinnosti zákazníka a ceny notářských služeb;
- zjištění právního stavu nemovitosti pořízením dokladů k nemovitostem (výpis z katastru nemovitostí), smluv (pokud nemovitost ještě není zapsána v katastru nemovitostí) a podobně;
– písemná varování, upozornění, potvrzení;
- prohlídka nemovitosti po uzavření smlouvy o zprostředkování obchodu s nemovitostmi;
- inzerce prodeje nemovitosti v médiích nebo jiným způsobem;
- seznámení zákazníka s nemovitostí a zprostředkování kontaktu s třetí osobou;
- přítomnost na prohlídce nemovitosti zákazníkem;
- zjištění skutečného stavu nemovitosti;
- informování zákazníka o zjištěném právním a skutečném stavu nemovitosti a spolehlivé upozornění na zjištěné chyby;
– telefonická komunikace se zákazníky;
- účast na jednání o uzavření obchodu.
- další služby, na kterých se realitní společnost a zákazník výslovně písemně dohodnou ve smlouvě o zprostředkování.

Pokud některou z uvedených služeb provádí klient sám nebo je nepotřebná, zprostředkovatelská odměna sjednaná ve smlouvě o zprostředkování se tedy nesnižuje.

Článek 4 (Další rozsah služeb)

Realitní společnost a zákazník se mohou ve smlouvě o zprostředkování nebo písemnou (dodatečnou) objednávkou zákazníka dohodnout, že realitní společnost bude pro zákazníka provádět doplňkové služby nad rámec standardního rozsahu služeb popsaných výše, popř. bude provádět pouze tyto doplňkové služby definované v ceníku realitní společnosti. Za doplňkové služby se považují zejména:

– zvláštní požadavek na sepsání kupní smlouvy, smlouvy o zřízení věcného břemene, smlouvy o zrušení, darovací smlouvy, nájemní smlouvy, směnné smlouvy;

- pořízení chybějících dokladů, pořízení potřebné dokumentace (potvrzení o zamýšleném využití pozemku, informace o poloze...)

- zastupování v řízeních o získávání souhlasů, povolení a jiných dokumentů potřebných k uzavření smlouvy, jejímž předmětem je nemovitost,

- získání ocenění nemovitosti;

– zastupování v daňovém řízení;

- úprava právního stavu nemovitosti;

- úprava složení smlouvy ve formě notářské listiny, - uložení peněžních prostředků na svěřenském účtu,

- úschova dokumentů,

– případné překlady obchodních dokumentů do cizích jazyků

- koordinace dvojjazyčných smluv a dalších služeb dle objednávky zákazníka.

Ceny doplňkových služeb jsou stanoveny v platném ceníku realitní společnosti, který je nedílnou součástí těchto všeobecných obchodních podmínek. Cenu služeb, které nejsou uvedeny v ceníku realitní společnosti, si strany dohodnou samostatně. V případě, že nebude možné předem určit, kolik hodin bude potřeba k provedení některých služeb, strany se dohodly, že hodinová sazba dle platného ceníku realitní společnosti násobená počtem odpracovaných hodin, budou zohledněny v této části kalkulace doplňkových služeb.

Článek 5 (Povinnosti zprostředkovatele)

Při provádění zprostředkování v realitních obchodech musí makléř klienta vhodným způsobem informovat o všech okolnostech, které jsou důležité pro realizaci zájmů klienta, na jejichž realizaci smlouvu o zprostředkování uzavřel, a vysvětlit mu v srozumitelným způsobem význam těchto okolností pro realizaci jeho zájmů. Zprostředkovatel musí rovněž přiměřeně chránit zájmy třetí osoby, kterou přivedl do kontaktu s klientem za účelem sjednání smlouvy, která je předmětem objednávky klienta, a jednat nestranně, s výjimkou případů, kdy na základě výslovné dohody s klientem , zastupuje pouze zájmy klienta. Zprostředkovatel musí na takovou dohodu jasně a písemně upozornit třetí osobu, se kterou dal zákazníka do kontaktu: totiž, že vystupuje v roli zástupce a nikoli zprostředkovatele.

Článek 6 (Povinnosti zákazníka)

Klient se podpisem smlouvy o zprostředkování zavazuje:
- předložit realitní společnosti veškerou dokumentaci týkající se zprostředkovávané nemovitosti
- přesně a čestně informovat realitní společnost o právním a faktickém stavu nemovitosti a informovat ji o právních a věcných vadách nemovitosti a o jakýchkoli právech třetích osob k nemovitostem
- informovat realitní společnost o všech okolnostech, které jsou důležité pro poskytování zprostředkovatelských služeb, včetně vztahů se sousedy nebo případných zvláštních situací v mikrolokalitě
- zaručit pravdivost, správnost a úplnost uvedených údajů popř dokumentace;
- neprodleně, nejpozději však do 3 (tří) dnů písemně informovat makléře - s doručenkou - o jakékoli změně vašich zájmů a všech změněných okolnostech;
- pokud sám nebo prostřednictvím jiné realitní kanceláře najde třetí osobu, se kterou uzavře smlouvu nebo předsmlouvu, jejímž předmětem je nemovitost, musí do 5 (pěti) dnů od uzavření takové smlouva popř předsmluvní oznámit zprostředkovateli písemně a povinně mu doručit kopii uzavřené smlouvy popř předsmluvní smlouvy. V případě porušení povinností z předchozího odstavce se klient zavazuje uhradit realitní společnosti veškeré škody, které by porušením takového chování vznikly
- zákazník se zavazuje informovat realitní společnost o postupech, které bude provádět při procesu koupě či prodeje nemovitosti, jakož i jejího pronájmu či pronájmu (např.: komunikace s bankou v případě financování hypotékou půjčka)
- zákazník se zavazuje nekontaktovat klienta, kterého mu realitní společnost doporučila, ani svévolně a bez vědomí realitní společnosti řídit proces koupě, prodeje, pronájmu nebo pronájmu
- zákazník se zavazuje, že v případě, že si sám dodatečně zapojí a zmocní svého advokáta nebo advokáta, bude tento s realitní společností spolupracovat a průběžně ji informovat o všech jeho činnostech souvisejících s právní a finanční částí realitní transakce : o tom je zákazník povinen informovat realitní společnost písemně e-mailem nebo doporučeně na adresu realitní kanceláře s doručenkou. V tomto dokladu je povinen uvést jméno a příjmení osoby a firmy, které byl dodatečně pověřen zastupováním, a veškeré jejich kontaktní údaje.
- v případě, že zákazník nedodržuje tyto smluvní povinnosti a postupuje svévolně (sám - obchází výše uvedenou realitní společnost, jedná s bankou, advokáty, notáři a
opačnými smluvními partnery), realitní společnost za tento typ obchodu neručí, ale má v tomto případě rovněž nárok na svou realitní provizi.

Článek 7 (povinnosti zákazníka ve vztahu k energetickému průkazu)

Klient podpisem této smlouvy stvrzuje, že je seznámen s ustanoveními energetického zákona (Ur.l.RS č. 17/14) ohledně povinnosti poskytnout energetický průkaz budov nebo jednotlivých částí budov, jakož i s předpokládanými pokutami v případě porušení uvedených povinností, a to že musí:
- vlastník budovy nebo jednotlivé části při jejím prodeji nebo pronájmu na dobu delší než jeden rok zajistit uvedení ukazatelů energetické náročnosti budovy nebo její jednotlivé části z energetického průkazu v inzerci.
- vlastník budovy nebo její jednotlivé části při jejím prodeji nebo pronájmu na dobu delší než jeden rok předloží kupujícímu nebo nájemci platný energetický průkaz budovy nebo její jednotlivé části nejpozději před uzavřením smlouvy. smlouva. Místo energetického průkazu jednotlivé části budovy lze předložit energetický průkaz celé budovy. Realitní společnost nepřebírá žádnou odpovědnost ani povinnost uhradit pokutu z důvodu nesprávných a neúplných údajů z energetického průkazu poskytnutého zákazníkem.

Článek 8 (Platba za zprostředkování)

Právo na úplatu za zprostředkování vzniká realitní společnosti uzavřením smlouvy, jejímž předmětem je nemovitost. Pokud strany smlouvy, na jejímž uzavření se realitní společnost podílela, později od uzavřené smlouvy odstoupí, ponechává si realitní společnost zaplacenou provizi. Realitní společnost nemůže požadovat ani částečnou úhradu za zprostředkování před uzavřením právního obchodu, jehož předmětem je nemovitost, ale může požadovat úhradu doplňkových služeb a úhradu nákladů za podmínek uvedených ve smlouvě o zprostředkování.

V případě zásahu do prodeje nebo koupě či výměny nemovitosti má realitní společnost právo na provizi ve výši 4% z hodnoty zakázky + DPH, pokud klient se smlouvou nesouhlasí.
dohodnout se na nižší provizi.

Za zprostředkování v případě pronájmu nebo leasingu musí klient zaplatit zprostředkovateli odměnu za zprostředkování ve výši 4 % vypočtené z hodnoty zakázky + DPH. Smluvní hodnota je součinem výše měsíčního nájemného a počtu měsíců, na které je nájemní smlouva uzavřena. Úhrada za zprostředkování nesmí přesáhnout částku měsíčního nájmu + DPH a ne méně než 150 EUR + DPH.

V případě, že realitní společnost neprovádí některý z obchodů uvedených v čl. 3 nebo 4 všeobecných obchodních podmínek, protože to není vzhledem k okolnostem jednotlivého případu nutné, nebo na výslovnou žádost klienta, klient nemá právo žádat snížení úplaty za zprostředkování. Právo na úhradu za zprostředkování má realitní společnost i v případech, kdy klient, jeho nejbližší rodinný příslušník nebo osoba s ním příbuzná uzavře smlouvu o nemovitosti, která byla předmětem zprostředkování, s třetí osobou, se kterou klientovi byl realitním makléřem dán kontakt a tato smlouva byla uzavřena do šesti měsíců od ukončení smlouvy o zprostředkování. Poplatek za zprostředkování nezahrnuje náklady na notářské služby, daně, soudní a správní poplatky, poplatky za osvědčení a povolení potřebná k platnému uzavření smlouvy a náklady na doplňkové služby z čl. 4 těchto všeobecných obchodních podmínek.

Článek 9 (smluvní pokuta)

Zákazník se zaručuje, že informace získané od zprostředkovatele nepoužije k tomu, aby sám uzavřel obchod s osobou, se kterou jej zprostředkovatel uvedl do kontaktu. Poruší-li zákazník ustanovení předchozí věty, jakož i v případě, že tuto smlouvu vypoví v rozporu s dobrou vírou a poctivostí, takže on, jeho nejbližší rodinní příslušníci nebo osoby jemu příbuzné, jak jsou definovány v čl. 16 a 17 daňového zákona z příjmů právnických osob, uzavře kupní nebo nájemní smlouvu s třetí osobou, se kterou jej zprostředkovatel uvedl do kontaktu, je povinen zaplatit zprostředkovateli smluvní pokutu:

- v případě zprostředkování prodeje/koupě nemovitosti ve výši 4% ze smluvní prodejní ceny + DPH,
- v případě zásahu do pronájmu/pronájmu nemovitosti ve výši jednoho smluvního nájemného + DPH;
je-li kupní nebo nájemní smlouva uzavřena do 3 let od ukončení této zprostředkovatelské smlouvy.

Článek 10 (Náhrada nákladů)

V případě, že realitní společnosti nevznikne právo na úplatu za zprostředkování, je možné se s klientem prostřednictvím smlouvy o zprostředkování dohodnout na úhradě nákladů ve výši 150,00 EUR + DPH vzniklých v souvislosti s poskytováním zprostředkovatelských služeb, pokud klient:

- sám naváže kontakt s třetí osobou, se kterou uzavře realitní smlouvu,

uzavře realitní smlouvu prostřednictvím jiné realitní společnosti Článek 11 (Odstoupení před podpisem konečné smlouvy)

V případech, kdy již byla podepsána výměrová smlouva na koupi/pronájem předmětné nemovitosti, popř předsmluvně na provedení předmětného obchodu a před podpisem konečné smlouvy došlo ke změně požadavků a dříve dohodnutých podmínek výkonu obchodu některou ze stran resp. jednoho z klientů je realitní společnost oprávněna požadovat vyplacení celé provize bez ohledu na neprovedení obchodu.

Článek 12 (Převod zprostředkovatelských služeb)

Na základě dohody s klientem může realitní společnost převést zprostředkovatelské služby i na jiné realitní společnosti. V případě převodu zprostředkovatelských služeb na jinou realitní společnost zůstává klient ve smluvním vztahu pouze s realitní společností, se kterou uzavřel smlouvu o zprostředkování, a realitní společnost musí klientovi předat seznam nemovitostí. realitní společnosti, na které zakázku převádí.

Článek 13 (obchodní tajemství)

Jakékoli informace související s nemovitostmi a snahou makléře ji prodat popř podání, o kterých se zákazník dozví od realitní společnosti nebo od makléře, jsou důvěrné povahy a jsou považovány za obchodní tajemství, s výjimkou informací a údajů, které jsou veřejně dostupné. V případě, že zákazník použije uvedené informace k tomu, že informuje třetí osoby, které tyto informace použijí k uzavření obchodu (prodejní/nájemní smlouvy), je povinen zaplatit zprostředkovateli provizi, jako by právní transakce, u které zprostředkovatel intervenoval, měla byla uzavřena.

Článek 14 (Právo na získání údajů)

Klient souhlasí s tím, že v případě jeho odstoupení od smlouvy o zprostředkování resp neuzavření smlouvy, jejímž předmětem je nemovitost, po dobu, na kterou je zprostředkovatelská smlouva uzavřena, se může makléř dotazovat na jakoukoli uzavřenou smlouvu, jejímž předmětem je nemovitost, mezi klientem a třetí osobou , přičemž toto právo zprostředkovatele zahrnuje i právo nahlížet a kopírovat jakékoli uzavřené smlouvy, jejichž předmětem je nemovitost.

Článek 15 (Povinnosti podle zákona o předcházení praní špinavých peněz a financování terorismu)

Realitní společnost dodržuje zákon o předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu při uzavírání obchodních vztahů a transakcích nad zákonem stanovenou výši a v jiných
v případech stanovených předpisy je povinen provést u zákazníka kontrolu, která zahrnuje:

– zjištění a ověření totožnosti zákazníka;
- určení skutečného vlastníka zákazníka, je-li zákazníkem právnická osoba;
- získání informací o účelu a zamýšlené povaze obchodního vztahu nebo transakce a dalších informací dle zákona;
- pravidelné a pečlivé sledování obchodních aktivit klienta v realitní společnosti.

Klient si je vědom, že pro splnění povinností dle předchozího bodu má realitní společnost právo získat a ověřit (i nahlédnutím do osobního dokladu) tyto osobní údaje klienta a zákonného zástupce klienta: osobní údaje jméno, adresa trvalého nebo přechodného pobytu, datum a místo narození, daňové číslo a číslo, druh a titul vydavatele úředního dokladu totožnosti.

Článek 16 (Pojištění odpovědnosti za škodu)

Realitní společnost má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout zákazníkovi nebo třetí osobě porušením smlouvy o zprostředkování obchodu s nemovitostmi na území členských států EU.

Realitní společnost STUDIO DA VINCI doo má povinné pojištění profesní odpovědnosti u Zavarovalnica Triglav dd, č.p. pojistka: OD40102523444, ze dne 23.2.2021, hodnota 170.000 340.000 EUR, roční úhrn XNUMX XNUMX EUR.

Článek 17 (Doba trvání a ukončení smlouvy)

Smlouva o obchodním zastoupení se uzavírá na devět (9) měsíců. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva bude prodloužena o dalších 9 měsíců, pokud ji žádná ze stran písemně nezruší před uplynutím doby. Strany mohou mediační dohodu kdykoli vypovědět, pouze pokud to není v rozporu s dobrou vírou a poctivostí. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a zasláno na adresu druhého smluvního partnera poštou s doručenkou. V odstoupení musí být rovněž uveden důvod ukončení smluvního vztahu.

V případě, že zprostředkovatelská smlouva pozbude platnosti před uplynutím sjednané doby její platnosti z důvodů na straně klienta, je tento povinen uhradit zprostředkovateli náklady ve výši 150,00 EUR + DPH a příp. náklady na doplňkové služby, které nejsou zahrnuty v ceně zprostředkování.

Článek 18 (Ochrana osobních údajů)

Realitní společnost se zavazuje chránit veškeré osobní údaje v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů. Veškeré osobní údaje budou použity za účelem uzavření, realizace, změny a ukončení zprostředkovatelské smlouvy a smlouvy, jejímž předmětem je nemovitost. Zákazník souhlasí s tím, že údaje mohou být použity také pro účely informování o nových nabídkách a akcích apod.

Článek 19 (Řešení sporů)

Strany se budou snažit spory řešit mírovou cestou. Pokud to není možné, je pro spory příslušný soud v Lublani.

Všeobecné podmínky platí od 1.12.2021. prosince XNUMX do odvolání.

        Domy

        Přistát

        Bydlení

        Luxusní vily

        Luxusní apartmány

        Komerční nemovitosti

        Interiéry

        Výzkumník

        Hudební truhla

        Události a zážitky

        Ukázat

        Hledáme…

        Investiční projekty

Pes byl vždy považován za nejlepšího přítele člověka a zůstal jím dodnes.

Mnoho studií potvrzuje, že psi mají pozoruhodné terapeutické účinky na děti, všechny členy rodiny, pacienty i lidi na pracovišti. Pes jako společnost v kancelářích zvyšuje efektivitu práce a odbourává stres.

V domácím prostředí přináší radost a lepší náladu do každé rodiny. Je to opravdu "štěstí na vodítku:"

Ještě lepší je, když žije v prostředí, kde lano vůbec nepotřebuje.

Proto se jako realitní společnost chováme ke psům, stejně jako ke všem ostatním živým bytostem a všem druhům domácích mazlíčků, velmi ohleduplně a láskyplně.

Ve společnosti svého pejska jste u nás vždy vítáni.